WMO adviesraad zoekt nieuwe ledenWMO ADVIESRAAD ZOEKT  NIEUWE LEDEN WAARONDER EEN NIEUWE SECRETARIS
 
Vanwege ontstane vacature in de WMO Adviesraad zoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht kandidaten die actief betrokken willen worden bij het ontwikkelen van beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 
De WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.
Voor het doel en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven verwijzen wij u graag naar onze website.

De WMO adviesraad
Op 4 april 2011 is de WMO Adviesraad opgericht en zij adviseert, gevraagd dan wel ongevraagd, de gemeente Woensdrecht op onderwerpen binnen het sociaal domein              De leden van de WMO adviesraad komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Deze periode kan met vier jaar worden verlengd.
 
Wat vragen we van u
 • Woonachtig in Gemeente Woensdrecht
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Een voor de WMO relevant netwerk
 • Externe contacten onderhouden /uitbreiden
 • Het kunnen scheiden van hoofd en bijzaken
 • Inzicht in het sociaal domein en maatschappelijk betrokkenheid
   
Naast het bovengenoemde vragen wij van de secretaris specifiek

 
 • Procesbewaking /voortgang van gemaakte afspraken/advisering aan gemeente, met name een taak van de secretaris.
 • Ervaring in PR en communicatie .
 • Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden
 • Kennis van archivering en bijhouden website
 • Bestuurlijke vaardigheden .
Wat kunt u verwachten
De leden van de WMO adviesraad ontvangen een vergoeding voor maximaal tien bijgewoonde vergaderingen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de WMO kunt u kijken op www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl
of contact opnemen met de voorzitter Dhr. J.A.B. Ernst tel. 06-40999733         
voorzitter@wmoadviesraadwoensdrecht.nl
 
De positionering en werking van de WMO Adviesraad is vastgelegd in een verordening die te vinden is via: www.woensdrecht.nl onder ‘Lokale regelgeving, met name artikel 6.Sollicitatieprocedure
Indien u interesse heeft in de functie van de WMO adviesraad willen we u vragen het formulier ‘Kandidaatstelling voor de WMO Adviesraad van de gemeente Woensdrecht’ in te vullen. Dit formulier kunt u vinden op de website van de WMO adviesraad: www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl
 
Het formulier kunt u per email sturen aan: secretaris@wmoadviesraadwoensdrecht.nl
of per post aan:WMO Adviesraad Gemeente Woensdrecht
t.a.v. Dhr W. J. Soeters
p/a Rijzendeweg 48
4634 TZ Woensdrecht
 
U kunt tot uiterlijk 10 Januari 2020 reageren.
 
De gesprekken vinden plaats eind januari
De WMO adviesraad doet de selectie en voordracht aan het college

Kandidaatstelling voor de Wmo adviesraad van de gemeente Woensdrecht.
 
Gegevens                   Omschrijving
 
Naam                                     
 
 
Voornaam                 
en voorletters             .
 
Geboortedatum         
Leeftijd                     
 
Adres                         
Postcode                      
Woonplaats               
 
Telefoon                    
e-mail                        
 
Opleiding                  
                       
 
Onderstaande vragen niet alleen beantwoorden  met ja  of nee maar waar mogelijk in het kort toelichten.
 
Bent u actief/ werkzaam bij de
gemeente Woensdrecht ?                                          
( bijv. raadslid, ambtenaar etc)
 
Bent u werkzaam bij een zorgaanbieder/
welzijnsinstelling die actief is binnen de                 
gemeente Woensdrecht?
 
Welke interesse(s) /belangstelling(en)
hebt u op het maatschappelijk vlak?            
 
Bent u een actieve deelnemer
aan het lokaal maatschappelijk leven?
Geef aan de activiteiten waarin u als                       
deelnemer, vrijwilliger of  als bestuurder    
betrokken bent en vanaf wanneer.                
 
 
Voelt u zich verwant aan een of  meerdere
doelgroepen ( doelgroepen aangeven) heeft u daarmee contact en bent u op de hoogte van wat daar leeft?
 
 
 
Denkt u bijdrage te kunnen leveren
op grond van ervaring door deelname
aan het lokaal maatschappelijk leven                                               
of  kennis door studie en opleiding?                        
 
Welk beleidsveld van de Wet
Maatschappelijke ondersteuning spreekt
u het meeste aan? Meerdere beleidsvelden
in volgorde van belangrijkheid is mogelijk.
           
 De negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo)
 1. Het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning.
 2. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
 3. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
 4. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
 6. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 7. Het bevorderen van het verslavingsbeleid
 8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
 9. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
                                                          
 
 
Bent u het gehele jaar
beschikbaar voor
de Wmo adviesraad ?
                                              
 
 
Bent u bereid  deel te nemen
aan  besprekingen, werkgroepver-
gaderingen, cursussen etc.
naast de gebruikelijke werkzaamheden                   
van de Wmo adviesraad?
 
 
Denkt u binnen de Wmo adviesraad
aan een functie op bestuurlijk- c.q.
uitvoerend niveau?                                                   
Waar gaat de voorkeur naar uit?                  
 
 
 
 
Aarzel niet dit formulier in te vullen ook al weet u te weinig van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt tijdig volledige informatie over de Wet  en de Verordening Wmo adviesraad 2011 van de gemeente Woensdrecht.
 
Verzocht wordt het formulier  kort en bondig in te vullen en terug te zenden aan ;
 
Secretaris Wmo Adviesraad
via e-mail: secretaris@wmoadviesraadwoensdrecht.nl
 
 
 
* De negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo)
 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
 2. Op  preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
 3. Het  geven van informatie en advies en cliëntondersteuning.
 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
 8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
 9. Het bevorderen van het verslavingsbeleid

 
 
 
 
Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website