Wie is wie

Voorzitter WMO adviesraad
Vice-voorzitter en Penningmeester Wmo Adviesraad Woensdrecht
( Waarnemend )Secretaris WMO adviesraad
Kartrekker Sociaal domein/Jeugdzorg
 
Wmo Adviesraad Woensdrecht - Sociaal domein/Jeugdzorg
Wmo Adviesraad Woensdrecht
 
Wmo Adviesraad Woensdrecht - Sociaal domein/Jeugdzorg
Wmo Adviesraad Woensdrecht - Sociaal domein/Jeugdzorg
Wmo Adviesraad Woensdrecht - Sociaal domein/Jeugdzorg
Wmo Adviesraad Woensdrecht - Burgerparticipatie, wonen en zorg