Advies informele onafhankelijke cliëntondersteuning

Op 15 oktober 2018 heeft de Wmo Adviesraad Woensdrecht een advies verstuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders omtrent de informele onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Woensdrecht.

Advies Actieplan Personen Verward Gedrag

Op 28 augustus 2018 heeft de Wmo Adviesraad Woensdrecht een advies uitgebracht over het Actieplan omtrent Personen met verward gedrag. Dit advies is aan het College van Burgemeester en Wethouders verstuurd.

Ongevraagd advies openbare toiletvoorzieningen

27-11-2017 Advies en aandachtspunten op concept Beleidsplan Jeugd 2018 - 2020

De Wmo Adviesraad Woensdrecht heeft een advies gegeven op en aandachtspunten benoemd met betrekking tot het concept Beleidsplan Jeugd 2018 - 2020.

26-11-2017 Advies op Beleidsplan Sociaal Domein

De Wmo Adviesraad Woensdrecht heeft een advies gegeven op en aandachtspunten benoemd met betrekking tot het Beleidsplan Sociaal Domein.

29-11-2017 Advies op verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2018.

De Wmo Adviesraad heeft op 29 oktober 2017 een Advies op de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Woensdrecht 2018 uitgebracht.

11-10-2017 Advies op evaluatierapport integrale toegang sociaal domein Brabantse Wal Fase 2.

De Wmo Adviesraad heeft op 11 oktober 2017 een advies op het Evaluatierapport Integrale Toegang Sociaal Domein Brabantse Wal Fase 2 uitgebracht.

12-10-2017 Advies op Plan van aanpak 2020 West Brabant beschermd wonen en opvang.

De Wmo Adviesraad heeft op 12 oktober 2017 een advies uitgebracht met betrekking tot het Plan van Aanpak 2020 West Brabant Beschermd Wonen en Opvang.

21-09-2017 Advies op de Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal.

De Wmo Adviesraad heeft op 21 september een Advies op de Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal uitgebracht.

21-09-2016 Advies op tussen evaluatie Integrale Toegang

De Wmo Adviesraad heeft de tussen evaluatie uitvoerig doorgenomen Op de eerste plaats vinden wij dat de evaluatie er goed uitziet

26-01-2016 Advies op visiedocument Cliëntondersteuning

De WMO - Adviesraad heeft het visiedocument cliëntondersteuning uitvoerig doorgenomen. Op basis hiervan komen wij tot de volgende reactie:

12-10-2015 Advies verlenging ambstperiode van 2 Wmo Adviesraadleden

Conform de goedgekeurde verordening van de WMO Adviesraad 2015 en in het kader van continuïteit verzoeken wij u om de ambtsperiode van Adri Buijs en Christ Hopmans vooralsnog te verlengen tot en met december 2016.

19-05-2015 Neerleggen van werkzaamheden

Door gezondheidsproblemen heeft de heer Theo Joossen te kennen gegeven zijn werkzaamheden als lid van de Wmo Adviesraad per 1 juni a.s. neer te leggen.

01-05-2015 Advies op Verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht

De Wmo Adviesraad heeft de verordening uitvoerig doorgenomen. De voorgestelde verordening is een logische voortzetting van het beleid over de afgelopen 4 jaar en maakt dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de WMO.

01-05-2015 Ongevraagd advies Klanttevredenheidsonderzoek en Dagbesteding nieuwe stijl

Door onze deelname aan de klankbordgroep hebben wij begrepen dat u input hebt gevraagd betreffende de opzet van een klanttevredenheids onderzoek en de dagbesteding nieuwe stijl. Wij hebben ons gebogen over de vragen die aan de klankbordgroep zijn voorgelegd. Op basis hiervan komen wij tot de volgende inhoudelijke adviezen en aanbevelingen:

06-10-2014 Advies Regionaal Kompas

De Wmo Adviesraad heeft het Regionaal Kompas doorgenomen. Het Kompas is een logische voortzetting van het beleid over de afgelopen vier jaar en maakt dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de Wmo. De Wmo Adviesraad heeft de volgende vragen en aandachtspunten:

24-10-2014 Ongevraagd Advies aanvraag extra toelage huishoudelijke hulp

In 2015 en 2016 stelt het kabinet ten minste € 75 miljoen per jaar extra ter beschikking voor een huishoudelijke hulp toelage, maar de gemeente moet daar wel iets voor doen.

23-09-2014 Advies verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht 2014.

De Wmo Adviesraad heeft de voorgestelde verordening doorgenomen en komt tot de volgende aanbevelingen en suggesties:

01-09-2014 Voorlopig Advies op Jeugdbeleidsplan en Jeugdverordening

De WMO - Adviesraad heeft het voorgesteld jeugd beleidsplan en de jeugd verordening uitvoerig doorgenomen. Op basis hiervan komen wij tot een voorlopig advies en enige aanbevelingen. Zodra alle vragen beantwoord zijn zullen wij een definitief advies uitbrengen.

18-08-2014 Advies op Wmo Beleidsplan en Wmo verordening

De Wmo Adviesraad heeft het voorgestelde Wmo beleidsplan en de Wmo verordening uitvoerig doorgenomen. Op basis hiervan komen wij tot de volgende inhoudelijke adviezen en aanbevelingen:

22-01-2014 Reactie/advies op plan van aanpak Dementievriendelijke gemeente

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende adviezen tot stand gekomen.

13-01-2014 Ongevraagd advies Voorgenomen sluiting van verzorgingstehuizen gemeente Woensdrecht

Vanuit de media en diverse contacten heeft de WMO Adviesraad begrepen dat er verschillende verzorgingstehuizen binnen onze gemeente op korte termijn worden gesloten.

21-11-2013 Reactie/advies op oriëntatiedocument passend onderwijs

De WMO Adviesraad heeft het oriëntatiedocument “Passend onderwijs” uitvoerig doorgenomen en daar waar nodig aanvullende documenten opgevraagd en ontvangen. Op basis hiervan en de aanvullende antwoorden van Mevrouw van Bergen hebben we het navolgende beeld:

04-11-2013 Ongevraagd advies Bezuiniging WMO gelden

Vanuit de media en diverse contacten heeft de Wmo Adviesraad begrepen dat het College de suggestie heeft gedaan om € 150.000,-- te bezuinigen op WMO gelden die eerder door de Raad zijn vastgesteld voor WMO doeleinden.

16-08-2013 Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Het voorstel betreffende beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning WMO Woensdrecht 2013 heeft de Wmo Adviesraad uitvoerig doorgenomen.

13-05-2013 Openbaar vervoer

Vanuit de Gemeente Woensdrecht is er een warm pleidooi ontstaan om het openbaar busvervoer op een goed niveau te houden.

16-08-2013 Ondertekenen intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente

Het voorstel betreffende het ondertekenen van een intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente heeft de Wmo Adviesraad nauwkeurig doorgenomen.

29-04-2013 Neerleggen werkzaamheden R. Heinrichs

Na een lange periode van afwezigheid door gezondheidsproblemen heeft de heer René Heinrichs te kennen gegeven zijn werkzaamheden als voorzitter en ook als lid van de Wmo Adviesraad neer te leggen.

04-04-2013 Aanbesteding groenvoorziening

De Wmo Adviesraad heeft met verbazing kennisgenomen van het krantenartikel over de aanbesteding groenvoorziening.

01-03-2013 Reactie op Rapport Toegang tot de Wmo Oriëntatiefase 2 en Plan van aanpak wijkzuster

De Wmo Adviesraad heeft het rapport Toegang tot de Wmo Oriëntatiefase 2 en Plan van Aanpak Wijkzuster doorgelezen. Op basis hiervan komen we tot de volgende suggesties;

17-12-2012 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht

Betreft: “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2013”.